عده ای در قرآن مورد غضب خداوند قرار گرفته اند که استاد قرائتی به تعدادی از آنها در این بخش اشاره می کند مانند ابولهب ، قارون و ...