آیا خانم های شیرده می توانند روزه بگیرند؟ به طور کلی نه اما بستگی به شیر خوردن نوزاد دارد که.....دکتر کیمیا گر توضیحات لازم را خواهند داد....