کسانی که باردارند و دیابت هم دارند و می خواهند روزه بگیرند آقای دکتر پژوهی توصیه می کنند که در ماه رمضان روزه نگیرند چون باید از 3 بار از انسولین استفاده کنند ....