من از خویش گم شده ام....نجوای ساده ی دلتنگی...نجوای ساده ای برای شرح شرح این سال های بی آسمان تو ..می خوام لحظه های بی درکی از آفتاب را بشویم به استقبال عرش.....