(قسمت بیست و سوم) در شهر بعدی نل و پدر بزرگش با پسری برخورد می کنند که با اینکه از رفاه زیادی برخوردار بود از خانه فرار کرده بود پلیس سخت دنباله پسر می گشت تا اینکه پسر را با نل و پدر بزرگش دید و آنها را به جرم آدم ربایی دستگیر کرد اما......