حجت الاسلام قرئتی در رابطه با درجات نیت و کارهای ما می گوید : نیت ها درجه بندی دارد گاهی از روی خوف ، گاهی از روی طمع و ...