قصد قربت به این معنی است که هیچ چیزی در انسان اثر نگذارد ، استاد قرائتی در همین رابطه خاطره ای را از حضور در مشهد مقدس تعریف می کند و می گوید ...