استاد قرائتی به خاطره ای در رابطه با سخنرانی خود در مسجد سید اصفهان و در شب قدر اشاره می کند که شنیدن آن خالی از لطف نمی باشد ...