کسانی که با نیت خوب و برای خدا کار می کنند و هدفشان آخرت است به گفته قرآن از برندگان و کسانی که به خاطر هوا و هوس و برای دیگران کار می کنند از بازندگان هستند و ...