نیت خوب باعث می شود که انسان ها به توفیقاتی برسند ، امیر المومنین در نامه به مالک اشتر می گوید : با یک نیت خوب برای اجرای عدالت در بین مردم کمک بگیر و ...