نیت خالص ، فانی را باقی می کند ، قرآن می فرماید اگر کسی برای رضای خدا کاری را انجام دهد راه های مختلفی به او نشان می دهیم و ...