ارزش اعمال ما به نیت است ، به همین دلیل در قرآن مکرر تاکید شده است که که مراقب نیت هایتان باشید و ...