در روایات وضو به نور تشبیه شده است و از اهمیت خاصی برخوردار است و در واقع وضو یه کارت ورود به درگاه خداوند است زیرا نماز بدون وضو امکان پذیر نیست و ...