بخش اول از مستند مردان خدا به بررسی زندگی و احوالات میرزا عبدالکریم روشن یکی چهره‌های برجسته و ناشناخته کشور از زبان شاگردان ایشان رضاقلی سالور قاجار پژوهشگر فلسفه و حکمت برگرفته از شبکه مستندسیما