سخنان شهید مرتضی مطهری در وصف شخصیت و فضائل اخلاقی پیامبر اکرم (ص) با موضوع تمام وجود رسول اکرم اعجاز است در برنامه ضمیر منیر