راز و رمزهای پیچیده ای در سجده انسان ها در برابر خالق هستی وجود دارد که در این قسمت استاد قرائتی به گوشه ای از آنها اشاره می کند ...