عدالت یکی از زیبایی هایی است که در گوشه گوشه دین اسلام به چشم می خورد و در همه جا هم گسترش پیدا کرده است مانند ...