مرز اطاعت از پدر و مادر در قرآن مشخص شده است ، این مرز تا جایی است که ما را از مرز توحید و خدا نتواند جدا نند و ...