همیشه قرآن می گوید که در کنار ایمان باید عمل صالح انجام داد پس این جمله که بعضی ها می گویند دلت باید پاک باشد یک جمله غلطی است زیرا ...