یکی از چیزهایی که به کار انسان ارزش می دهد این است که انسان نسبت به خدا اظهار سلیقه نکند و به عبارتی عبودیت داشته باشد زیرا ...