آمد رمضان و می دهد عشق نوید / کز مشرق آرزو گل نور دمید / هر کس که زدود زنگ آیینه دل / با صدق و صفا به وصل دلدار رسید . نماهنگ جذاب از قاسم رفعتی ویژه رمضان .