مطالبی پیرامون خوشنویسی مخصوصا در قرآن و همینطور خط کوفی که حضرت علی (ع) در کتابت قرآن به کار برده است .