ثبت و رکورد زنی بزرکترین دومینوی انسانی در چین با بیش از 1000 نفر ...