دختر 200 کیلویی خویی همچنان از تنگی نفس و چاقی ارثی رنج می‌برد او که فقط 20 سال دارد از وضعیت خود بسیار رنج می‌برد و .....