انحراف از سیره پیامبر و ائمه (ع) در سیر و سولوک و حکومت اسلامی زمینه ساز ایجاد معنویت در جامعه و .... در برنامه آب و آیینه با سخنان ارزشمند امام خمینی (ره)