نماهنگی زیبا در مورد ماه پر برکت رمضان به زبان عربی ، خوش آمدی ای بهار هستی/ خوش آمدی ای ماه بخشش ها/ رمضان دستان رحمتت را باز کن. همراه با زیرنویس فارسی