پنجاه هزار تن غذای مرغ گم (هاپولی) شده .... تحویل دهید مژدگانی بگیرید!!/ گوهر برتر از هنر آمد پدید/ خیالتون راحت برج ها محصورند کاروانسرا ها انبار .../ اخراج کوکب خانم، حسنک، کبری ..../ به من بگو چرا؟/ روبانتیسم مصائب بزرگ مدیران!/ آقایان هلی کوپتر امداد برای مسافرکشی نیست!!/