مردم منطقه شیعه نشین عوامیه عربستان در اعتراض به بازداشت "شیخ نمر باقر آل نمر" تظاهرات کردند نیروهای سعودی شیخ نمر را در عملیاتی خشونت آمیز وی را زخمی و سپس بازداشت کردند شیخ نمر از منتقدان سرسخت آل سعود است که همواره اقدامات امنیتی نیروهای سعودی علیه شیعیان و تبعیضهای اعمال شده علیه شهروندان را محکوم کرده است.