بعد از اینکه محافظ نظامی حضرت امام شدند از خاطرات خود در خانه امام در نوفل لوشاتو می گویند .