جستجو می کنم خاطره ی روزهای تاریخ در شهر بانویی که آفتاب را به سرزمین نادانی تاریخ آورد و کوچه هایی که آواز تنهایی سر می دهند جستجو می کنم.......