تکلیف حقوق مردم بعد از سیل مترو!!/ امسال هم ... پارسال که اجاره کنترل شد/ کی بود ... کی بود .../ ما شانتاژ می‌کنیم شما معرفی کنید!!/ اعلام از شما پیگیری از ما/ نان و مرام/....