لوسی مه بعد از تصادف در بازار دچار فراموشی شد و به خاطر نمی‌آورد که کی هست و خانه و خانواده او کجا هستند و .... قسمت چهلم کارتون خاطرانگیز مهاجران