کلیپی بسیار زیبا ببینید از مبارزه ی یک موش با رتیل و عقرب ، بسیار زیباست ...