روی نیازم کجاست روی حسین است و بس / قبله قلیم کجاست روی حسین است و بس ... سرودی کوتاه اما بسیار زیبا با صدای حاج محمود کریمی .