زینبت تنها شده ، همدمم از بعد یارم راس بر نی ها شده****خواهر ساربان را بر سر نعش حسین*** خنده ی مستانه کرده این لعین عالمین ** زینب ساربان را این چه شور و حالی است.............