جهان سر سبز و زیبا شد ز میلاد رسول الله*****مزین کوه و صحرا شد ز میلاد رسول الله شعری زیبا با صدای استاد عباس شیر خدادر مدح رسول اکرم...