یا علی یا علی یا مولا.... ما همه صف به صف آماده*** صف شکن عاشق و آزاده*** سربه سر جان به کف بنهاده***همچو سروی به پا ایستاده......نماهنگی بسیار زیبا با صدای آهنگران