مهتاب شب الست بودی*ما عین عدم تو هست بودی*تا نام تو را خدا رقم زد *عشق آمد و در جهان علم زد*ای فرش نشین عرش مسند*ای خاتم انبیا محمد*نماهنگی زیبا در مدح پیامبر اعظم حضرت محمد (ص)با صدای محمد عبدالحسینی