در این کلیپ هیجان انگیز ببینید که چه طور این دو بز کوهی با هم مبارزه می کنند و همدیگر را از میدان جنگ می رانند......