بعد از حمله زنبورهای مزاحم هاچ مادرش را گم کرد و کسی رو نداشت تا از او مراقبت کند بنابراین در جنگل به دنبال مادرش می گذشت تا اینکه ....کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل