در این کلیپ جالب ببینید که چطور این دو حشره با هم جنگ می کنند و حشره قوی حشره ضعیف را از قلمرو خود می راند