در این گزارش خبرنگار پیگیر سوژه‌ای شده که باب دندان کارمند جماعت و کسانی که خیلی وقت است منتظر استخدام هستند و از شنیدن این خبر قند توی دلشون آب میشه!! ....