زهرا زکیه است مهدی زکی/ زهرا مطهره است مهدی مطهر / زهرا نور اهل آسمان است مهدی نور اهل زمین و .... مناجات عاشقانه و زمزمه انتظار با امام زمان (عج)