کلیپی ببینید از یک گربه باهوش ، او برای اینکه خیس نشه کار جالبی انجام میده