برنامه نود مورخ 91/02/18 - فردوسی پور از لباس های این تیم سوال می کند و نظرزاده مجبور شد که رتبه متوسط رو به لباس هاس تهیه شده بدهد . در ادامه طالب لو روی خط آمد و از حرف های نظرزاده گله داشت .