نوروز اومده بچه‌ها/ تو خونه‌ها و کوچه ها/ کوه و کمر دشت و دمن چه رنگارنگ باغچه‌ها/ بهار خانم از راه دور اومده اینجا بمونه/ .... ترانه بسیار زیبا و شاد بهار با صدای عموهای فیتیله ای