خدای من خدایی که ستاره‌ها رو چیدی/ به جای شب خورشید و تو آسمون کشیدی/ کاری بکن دنیا قشنگتر بشه/ حال من از سال پیش بهتر و بهتر بشه / .... سرود زیبا و شنیدنی تحویل سال جدید با صدای عموهای فیتیله‌ای