یک استعداد فوتبالی ایرانی که در دوران میانسالی کشف شده !!