نهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد در این جلسه به اتهامات هفت نفر دیگر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی با هویت‌های «ش.ر»، «ک.ر»، «ی.م»، «ک.ن»، «م.د»،‌«ع.الف» و «م.ز» رسیدگی شد و .....