با مشخص شدن راه یافتگان مجلس نهم پرونده انتخابات مجلس نهم هم تقریباً بسته شد اما تحلیل و تفسیر رفتار انتخاباتی مردم هنوز جای کار دارد و ....